நூல் வகை                : நாவல்

தலைப்பு                   :  அலைவரிசை

ஆசிரியர்                  : ம.காமுத்துரை

முதல் பதிப்பு           : டிசம்பர் 2017

பதிப்பு                      : அகரம், மனை எண்:1, நிர்மலா நகர்,

தஞ்சாவூர். 613 007. தொலைபேசி: 04362 239289

பக்கங்கள்                : 120

விலை                        : ரூ. 110

Did you enjoy reading this book?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.2 / 5. Vote count: 74

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

220
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

Pin It on Pinterest

Share This